Polska Konferencja Regionalna

Zamykanie cykli mineralnych na poziomie gospodarstw rolnych - Dobre praktyki rolnicze minimalizujące straty składników nawozowych w Wielkopolsce (Polska, 13 listopada 2014)

Please scroll down for English version.

Celem konferencji regionalnej jest przedstawienie wyników aktualnego projektu badawczego pt. „Skuteczne wykorzystanie nadwyżek składników nawozowych w praktyce – zamykanie cykli mineralnych” zleconego przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Zamierzamy skupić się na dobrych praktykach uznanych za potencjalne sposoby redukowania nadwyżek bilansu składników nawozowych na poziomie gospodarstw rolnych i zamykania cykli mineralnych w obecnym stanie nasycenia środowiska składnikami nawozowymi w obrębie regionu Wielkopolski. Podczas konferencji pragniemy zachęcić uczestników do dyskusji na temat konieczności podjęcia odpowiednich działań oraz ustalić rozwiązania służące skutecznej redukcji nadmiaru składników nawozowych w regionie.

Produkcja rolna w Wielkopolsce opiera się głównie na uprawie gruntów rolnych i hodowli żywego inwentarza. Województwo to produkuje najwięcej trzody chlewnej i bydła w kraju, co przyczynia się do wysokiego nasycenia środowiska związkami azotu, fosforu i potasu, jako że podaż tych składników przewyższa zapotrzebowanie regionu. Optymalizacja stosowania nawozów mineralnych oraz gospodarowanie składowiskami nawozu naturalnego i sieciami odwadniającymi zwiększyłyby efektywność wykorzystania zasobów i zredukowałyby nadwyżkę bilansu składników nawozowych na obszarze Wielkopolski.

Zwiększenie efektywności wykorzystania składników nawozowych i redukcja ich nadmiaru może przyczynić się do zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności rolniczej. Szacuje się np. uzyskanie średnich bądź nawet znacznych oszczędności poprzez wdrożenie środków z dziedziny rolnictwa (jak chociażby zmniejszenie ilości stosowanych nawozów lub zoptymalizowane pod względem czasowym i ilościowym rozrzucanie obornika). W perspektywie długoterminowej gospodarstwa rolne mogą dzięki temu uniknąć sytuacji zakwaszania gleb przez nadmiar składników nawozowych, który to problem potencjalnie generuje nadprogramowe koszty związane z wapnowaniem pól i negatywnie wpływa na żyzność gleb. Dodatkowe potencjalne korzyści dla ogółu społeczeństwa to redukcja kosztów zwalczania eutrofizacji wód słodkich i morskich w następstwie nasycenia środowiska składnikami nawozowymi, jako że proces ten negatywnie wpływa na zdrowie populacji oraz fauny, różnorodność biologiczną i sektor turystyczny.

Pewne pozytywne działania, mające na celu rozwiązanie problemu przesycenia środowiska składnikami nawozowymi, są już wdrażane w regionie:

  • Polski Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej określa optymalny poziom zarządzania składnikami nawozowymi.
  • Program monitorujący zawartość azotu mineralnego w glebie w celu określenia właściwych dawek składników nawozowych dla roślin uprawnych.
  • Opracowano plan gospodarki wodnej dla dorzecza każdej rzeki w Polsce z zamiarem ograniczenia poziomu zanieczyszczenia wód składnikami nawozowymi pochodzącymi z różnych źródeł w celu wspierania rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego.

Oprócz powyższych pozytywnych inicjatyw istnieją dodatkowe możliwości maksymalizacji efektywności w zakresie wykorzystania zasobów oraz najlepszego zastosowania składników nawozowych i ich absorpcji przez rośliny uprawne w celu optymalizacji kosztów i korzyści dla gospodarstw rolnych. Problematyka ta będzie przedmiotem dalszych rozważań podczas konferencji.

Dodatkowe informacje

Proszę kliknąć którykolwiek z zamieszczonych poniżej linków lub poruszać się po stronie poprzez menu główne (u góry strony).

Programma

Rejestracja

Aspekty logistyczne

Kontakt


Poland Regional Conference

Closing the mineral cycle at farm level - Good practices to reduce nutrient loss in the Wielkopolskie region (Poland, 13 November 2014)

The aim of the regional conference is to present the results of the current study “Resource efficiency in practice – Closing mineral cycles” commissioned by the DG Environment, European Commission. We will focus on the good practices, which were identified as potential ways to reduce the nutrient surplus at farm level and to close mineral cycles based on the current state of nutrient saturation within the Wielkopolskie region. During the conference, we would like to initiate discussions among the participants regarding the need for action and identify regional solutions to effectively reduce the nutrient surplus in the region.

Agricultural production in the Wielkopolskie region in Poland primarily consists of arable and livestock production. The region produces the largest number of pigs and cows in the country, which contributes to a high nutrient load of nitrogen, phosphorus, and potassium leading to saturation since the supply exceeds the nutrient needs of the area. Optimised application of mineral fertilisers, management of manure storage and drainage networks would increase resource efficiency and reduce nutrient surpluses in Wielkopolskie.

By increasing nutrient use efficiency and reducing surpluses, farming businesses could save costs. For instance, medium-high cost-savings for nutrient reduction via agricultural measures (such as the reduced use of fertilisers or optimised spreading of manure in terms of timing and quantity) are estimated. In the long term, farms can also avoid soil acidification from nutrient surplus that can necessitate extra expenses for liming and hurt crops yields. In addition, society at large could avoid further costs to combat freshwater and marine eutrophication from nutrient saturation that may negatively impact human and animal health, biodiversity, and the tourism sector.

A number of positive actions are already being implemented to address nutrient surplus within the region:

  • The Polish Code of Agricultural Good Practices sets optimal levels for fertiliser management.
  • A monitoring program to track the mineral nitrogen content in soil in order to determine the right nutrition doses for crops.
  • A water management plan has been developed for every river basin catchment in Poland to reduce nutrient loads from various sources, supporting ecological farming and sustainable agriculture.

In addition to these good initiatives, additional opportunities exist to maximise resource efficiency and optimise nutrient application, uptake by crops, costs and benefits for farms, and to avoid nutrient saturation, which will be discussed at the conference.

Further Information

Please click on one of the following links or navigate through the main menu (at the top).

Programme

Gallery

Presentations

Conference Proceedings

Contact

Share this